אידישע נייעס פון ארום די וועלט

אידישע נייעס אלגעמיינע און וועלטליכע נייעס

כלל ישראל צעטרייסלט נאך שוידערליכע שיסעריי וואס קאסט דאס לעבן פון צוויי אידישע קרבנות הי”ד

מיט פארקלעמטע הערצער, צעבראכענע געמיטער און פארוויינטע אויגן, נעמט כלל ישראל אויף די גאר ביטערע בשורה, איבער די טראגישע אומקום פון צוויי אומשולדיגע אידישע קרבנות, וועלכע זענען געפאלן קרבנות צו בייזוויליגע בלוטדארשטיגע מערדער...