לאקאלע, נאציאנאלע און וועלטליכע נייעס

אלגעמיינע און וועלטליכע נייעס

זעלטענע ערד ציטערניש באטרעפט דרום-מזרח פראנקרייך

פיר מענטשן זענען פארוואונדעט געווארן דעם מאנטאג אין א שטארקע און זעלטענע ערד ציטערניש אין דרום מזרח פראנקרייך. איינע פון די פארוואונדעטע איז אין א קריטישע צושטאנד. די ערד ציטערניש אין א שטארקייט פון 5.4 האט פאסירט אין א גרויסער...